دÙ�ترچه راهنماي ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو صرÙ�اً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم)آزمون كارداني پيوسته نظام جديد سال ۱۳۹۴مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتÙ�اعي

دریا�ت د�ترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه �نی و حر�ه ای و موسسات آموزش عالی غیر انت�اعی

دÙ�ترچه راهنمای ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه Ù�Ù†ÛŒ Ùˆ حرÙ�Ù‡ ای Ùˆ موسسات آموزش عالی غیر انتÙ�اعی سال ۱۳۹۶

اعلام اسامي پذيرÙ�ته‌شدگان نهايي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام‌جديد (دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتÙ�اعي) سال ۱۳۹۶

دÙ�ترچه راهنمای ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدیددانشگاه Ù�Ù†ÛŒ Ùˆ حرÙ�Ù‡ ای Ùˆ موسسات آموزش عالی غیرانتÙ�اعی سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحيه دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام، اعلام تمديد مجدد براي مشاهده Ùˆ ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۷ Ùˆ همچنين ايجاد امكان ثبت‌نام براي آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موÙ�Ù‚ به ثبت‌نام نشده‌اند

سامانه جامع پذیرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه �ني و حر�ه اي و موسسات آموزش عالی غيرانت�اعي ۱۳۹۷(اعلام نتیجه و مشاهده کارنامه نهایی)

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�Ù‡ اي Ùˆ موسسات آموزش عالي غيردولتي Ùˆ غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۸

دÙ�ترچه راهنمای ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه Ù�Ù†ÛŒ وحرÙ�Ù‡ ای Ùˆ موسسات آموزش عالی غیرانتÙ�اعی سال۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت‌نام Ùˆ انتخاب رشته Ùˆ اعلام اصلاحات Ùˆ رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام Ùˆ انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد Ùˆ اصلاحات مربوط به دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام Ùˆ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره Ù�رصت مجدد ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته براي شركت در رشته های پذيرش براساس سوابق تحصيلي «معدل كل ديپلم» دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد مربوط به دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام Ùˆ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه Ù�ني Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيرانتÙ�اعي سال ۱۳۹۸

اطلاعيــــه‌ سازمان‌ سنجش آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام اسامي‌ پذيرÙ�ته‌شدگان‌ نهايــي‌آزمون ‌ دوره‌هاي‌ كاردانـي‌ پيوسته‌ Ùˆ ناپيوسته نظام‌ جديد (دانشگاه Ù�ني‌ Ùˆ حرÙ�ه‌اي Ùˆ مؤسسات آموزش عالي غيرانتÙ�اعي )‌ سال‌ ۱۳۹۸