اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره ‌معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت ‌پذيرش كد رشته‌محل‌هاي داراي شـرايط خاص مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري كشور در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۵