اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور‌ درباره اعلام Ù�هرست اسامي پذيرÙ�ته‌شدگان نهايي رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز Ù�وريت‌هاي پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام شرايط Ùˆ ضوابط، تاريخ Ùˆ نحوه ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام رشته محل‌هاي جديد Ùˆ اصلاحات دÙ�ترچه راهنماي ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مهلت ثبت نام Ùˆ انتخاب رشته

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشـته‌محل‌هاي جديد Ùˆ اصلاحات مربوط به دÙ�ترچه راهنماي ثبت‌نام Ùˆ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اسامي ‌معرÙ�ي‌شدگان چند برابر ظرÙ�يت ‌پذيرش كد رشته‌محل‌ ۳۹۱۳ داراي شـرايط خاص آموزشكده Ù�ني نقشه‌برداري سازمان جغراÙ�يايي نيروهاي مسلح در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸ Ùˆ زمان Ùˆ محل انجام مراحل مصاحبه از معرÙ�ÙŠ شدگان

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره Ù�هرست اسامي پذيرÙ�ته‌شدگان نهايي رشـته‌هاي تحصيلي متمركز Ùˆ ‌معرÙ�ي‌شدگان چند برابر ظرÙ�يت ‌پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز Ù�وريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ Ùˆ محل برگزاري مصاحبه از معرÙ�ي‌شـدگان چند برابر ظرÙ�يت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز Ù�وريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال ۱۳۹۸