اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط Ùˆ ضوابط، تاريخ Ùˆ نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد Ù�راگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بيستم)

دÙ�ترچه راهنمای پذیرش دوره های Ù�راگیر تحصیلات تکمیلی ( دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور ) پذیرش بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم)

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام كدرشته محل جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دÙ�ترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي Ù�راگير كارشناسي ارشد ناپيوسته پيام نور ورودي بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم) Ùˆ تمديد مهلت ثبت نام

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام كدرشته محل جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دÙ�ترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي Ù�راگير كارشناسي ارشد ناپيوسته پيام نور ورودي بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم)

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ، نحوه پرينت كارت Ùˆ برگزاري آزمون دوره‌هاي Ù�راگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ – نوبت بيستم