اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با زمان اعلام تکمیل ظرÙ�یت برای هر یک از آزمونهای سراسری، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته Ùˆ دوره‌های کاردانی نظام جدید (دانشگاه Ù�Ù†ÛŒ Ùˆ حرÙ�ه‌ای Ùˆ مؤسسات غیرانتÙ�اعی Ùˆ غیردولتی) سال ۱۳۹۸