اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص «سري سوم» اصلاحات Ùˆ اعلام رشته محل‌هاي جديد پذيرش صرÙ�اً براساس سوابق تحصيلي در دانشگاهها Ùˆ موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي پذيرÙ�ته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلÙ� تحصيلي دانشگاهها Ùˆ موسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ (رشته‌هاي با آزمون)

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال۱۳۹۸ كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي ۱۱ØŒ ۱۲ØŒ ۱۴ØŒ ۱۵ ØŒ۱۷ ØŒ۱۸ ØŒ۱۹ØŒ ۲۰ØŒ ۲۱ ØŒ ۲۲ ØŒ۲۳ ØŒ ۲۴ØŒ ۲۵ØŒ ۲۶ØŒ ۲۹ Ùˆ ۳۰ اعلام گرديده است

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي پذيرÙ�ته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلÙ� تحصيلي دانشگاه‌ها Ùˆ مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرÙ�اً با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ (رشته‌هاي بدون آزمون)

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ براي آنها يكي از كدهاي ۱۱ØŒ ۱۲ØŒ ۱۴ØŒ ۱۵ ØŒ ۱۸ ØŒ۱۹ØŒ ۲۰ØŒ ۲۱ ØŒ ۲۲ ØŒ۲۳ ØŒ ۲۴ØŒ ۲۵ØŒ ۲۶ØŒ ۲۹ Ùˆ ۳۰ اعلام گرديده است

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تمديد پذيرش براي مرحله پذيرش صرÙ�اً با سوابق تحصيلي در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)ØŒ پيام نور،غيرانتÙ�اعي، مجازي Ùˆ پرديس خودگردان دانشگاه‌ها Ùˆ مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته‌های جدید برای مرحله تمديد پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرÙ�اً با سوابق تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)ØŒ پيام‌نور، غيرانتÙ�اعي، مجازي Ùˆ پرديس خودگردان دانشگاه‌ها Ùˆ مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته‌های جدید ( سري سوم) برای مرحله تمديد پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرÙ�اً با سوابق تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)ØŒ پيام‌نور، غيرانتÙ�اعي، مجازي Ùˆ پرديس خودگردان دانشگاه‌ها Ùˆ مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تمديد مهلت ثبت نام و سري چهارم رشته هاي تحصيلي جديد در مرحله تمديد پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته‌های جدید ( سري سوم) برای مرحله تمديد پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام‌نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته‌های جدید برای مرحله تمديد پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام‌نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸