اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اصلاحات دÙ�ترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال ۱۳۹۷

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اصلاحات دÙ�ترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مهلت انتخاب رشته

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام اصلاحات (سري دوم) دÙ�ترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري (Ph.D)نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مجدد مهلت انتخاب رشته

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام Ù�هرست اسامي معرÙ�ي‌شدگان چندبرابر ظرÙ�يت، همراه با برنامه زماني مراجعه Ùˆ مدارك مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي Ùˆ Ù�ناوري، مصاحبه علمي Ùˆ سنجش عملي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص معرÙ�ÙŠ اÙ�راد در برخي از كدرشته محل‌هاي دانشگاههاي تهران، صنعتي شريÙ�ØŒ شهيد بهشتي Ùˆ گيلان در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص معرÙ�ÙŠ اÙ�راد در برخي از كدرشته محل‌هاي دانشگاههاي شهيد بهشتي ØŒ علامه‌طباطبايي، كاشان، گنبد كاووس ØŒ خليج Ù�ارس –بوشهر Ùˆ پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك Ùˆ زيست Ù�نآوري در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال ۱۳۹۸