اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته محل‌هاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ و اصلاحات كد رشته محل‌هاي مربوط به پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي كاربردي – بهمن ماه سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات كد رشته محلهاي مربوط به تمديد پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي – كاربردي براي بهمن ماه سال ۱۳۹۷ و همچنين اعلام كد رشته محلهاي جديد علاوه بر رشته محلهاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ ۹۷/۱۰/۲۹