دÙ�ترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی Ù�ناوری Ùˆ دوره کارشناسی حرÙ�Ù‡ ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی(بهمن ماه ۱۳۹۶)

اعلام نتیجه دوره‌ مهندسی Ù�ناوری Ùˆ دوره کارشناسی حرÙ�ه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي بهمن ماه سال ۱۳۹۶

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات كد رشته محلهاي مربوط به تمديد پذيرش دوره هاي كارداني Ù�ني Ùˆ كارداني حرÙ�Ù‡ اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي – كاربردي براي بهمن ماه سال ۱۳۹۷ Ùˆ همچنين اعلام كد رشته محلهاي جديد علاوه بر رشته محلهاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ ۹۷/۱۰/۲۹

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته محل‌هاي اعلام شده در اطلاعيه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ Ùˆ اصلاحات كد رشته محل‌هاي مربوط به پذيرش دوره مهندسی Ù�ناوری Ùˆ دوره کارشناسی حرÙ�ه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي كاربردي – بهمن ماه سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام Ùˆ اعلام كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ Ùˆ ۹/۱۱/۱۳۹۷ Ùˆ اصلاحات كد رشته محل‌هاي مربوط به پذيرش دوره‌هاي كارداني Ù�ني Ùˆ كارداني حرÙ�ه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كدرشته محل‌هاي جديد (سري چهارم) علاوه بر رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ØŒ ۹/۱۱/۱۳۹۷ Ùˆ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ مربوط به پذيرش دوره‌هاي كارداني Ù�ني Ùˆ كارداني حرÙ�ه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷

سیستم کارنامه آزمون تعيين صلاحيت مدرسان دروس معارÙ� اسلامي متقاضي تدريس در دانشگاه جامع علمی Ù€ کاربردی (موسوم به طرح ۴۰۰۰) سال ۱۳۹۷

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كدرشته محل‌هاي جديد (سري چهارم) علاوه بر رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي مورخ ۱۴ Ùˆ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ مربوط به پذيرش دوره مهندسی Ù�ناوری Ùˆ دوره کارشناسی حرÙ�ه‌ای نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام اصلاحات موارد مندرج در دÙ�ترچه راهنمای پذیرش دوره‌ کاردانی Ù�Ù†ÛŒ Ùˆ دوره کاردانی حرÙ�ه‌ای «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی Ù€ کاربردی مهرماه ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام اصلاحات موارد مندرج در دÙ�ترچه راهنمای پذیرش دوره‌ مهندسي Ù�ناوري Ùˆ دوره كارشناسي حرÙ�ه‌ای «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی Ù€ کاربردی مهرماه ۱۳۹۸ Ùˆ تمديد مهلت ثبت‌نام

اعلام نتایج پذيرش دوره‌ كارداني Ù�ني Ùˆ دوره كارداني حرÙ�ه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي مهر ماه سال ۱۳۹۸